注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

唱歌的向日葵

四(2)班小窝

 
 
 

日志

 
 

拼音写词语  

2014-04-15 10:51:52|  分类: 语文学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

第六册看拼音写词语

jià shǐ         pǔ xiě      chóu dài    chuàng zào     mín zú

 (       ) (        ) (         )   (         )         (        )

liáo kuò       dǎo yǔ       bǎo kù      bù xiǔ        lǒng zhào 

(         )  (        )  (         )  (          )    (        )

kuàng chǎn     hǎi guī      bù jǐn     lú shān       pù bù 

(         )   (        )  (        )  (        )   (         )  

tǐ cāo        guó jì       xún wèn      xuǎn shǒu   zhì liáo 

(         )   (        )  (         ) (          )  (        )  

gù dìng tào     shèng xià     shī zhǎn      yì wài    āi shāng    

(         )    (        )    (        )    (       )  (       )

zhù fú        rèn hé      yōu xián     zhōng shí     chuán dì

(         )  (        )  (        )   (        )    (         )   

huáng kǒng     dǒng shì       jí shì      cáng mín   tóng bāo 

(         )    (          )   (       )   (        ) (       )  

 fān yì      chūn gēng     bō zhǒng       hú tú      liè wù 

(       )   (        )   (        )   (         ) (         )

táng dài     xún luó      biān jìng     chū mò     jīng dāi     

(         )  (      )   (         )    (         ) (        )

wén zhāng     yàn huì     dū dū      càn làn       qìng hè   

(         )  (        ) (         )   (        )  (         ) 

cái qì        yì shí      gào sù     yù liào        gǎn chù

(         )  (        )   (       )  (       )    (        )

zì kuā     wén  háo    shǔ jià      fú lǔ       qù shì

(       ) (        )  (         )(        )  (        )

jiù jiù      dà xiā       bì xū      bǎo zhàng      pò liè

(         ) (        )   (       )  (        )    (          ) 

hǎo mèng      wǔ dǎo      lián péng      huáng lí       bái lù  

(         ) (        )    (       )     (        )  (        )  

huā gū duǒ           āi āi jǐ jǐ         jīng miào jué lún 

(         )          (          )          (               )     

lú huǒ chún qīng      huó líng huó xiàn     xǔ xǔ rú shēng

(             )       (               )      (             )

mèng bǐ shēng huā     dòu jiǔ bǎi piān       hún rán tiān chéng

(              )      (               )      (                )

  yǒu lì kě tú       yǒu jī kě chéng       bù zhī suǒ cuò

(           )      (              )      (             )

liú lián wǎng fǎn       téng yún jià wù     ruò yǐn ruò xiàn

(              )      (               )      (               )      

yǒu gēn yǒu dǐ       yǒu shǐ yǒu zhōng       yǒu shì wú kǒng

(           )        (                 )     (                )

yǒu qiú bì yìng       yǒu zhì jìng chéng       yǒu kǒu nán yán

(             )       (                )      (               )  

hòu shēng kě wèi       shǒu bù tíng huī       lì tòu zhǐ bèi

(              )       (               )      (              ) 

fēng huá zhèng mào       chū lèi bá cuì     xiōng yǒu chéng zhú

(                )     (             )      (                 )

wén sī rú quán           yùn zú qì lì       shén yǒng wú bǐ

(              )       (             )     (              )

lián mián qǐ fú       xīng luó qí bù     shuǐ tiān xiāng lián

 (             )      (              )    (                 )

biàn huàn wú cháng    qì xiàng wàn qiān  qí fēng yì lǐng

(               )      (             )     (              )

fēng yún biàn huàn     yī xiè qiān lǐ    qiān zī bǎi tài 

 (                )    (             )    (             )

shùn xī wàn biàn     rè huǒ cháo tiān    jìn xīn jìn lì

 (             )     (               )   (             )

bǐ xià shēng huā      dōng táo xī cuàn      piān piān qǐ wǔ

 (              )    (              )      (             )

hàn zāi       gān kū       dì qiú       xīn xiān     kū zhī

(         )  (      )   (         )    (         ) (        )

  评论这张
 
阅读(145)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018