注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

唱歌的向日葵

四(2)班小窝

 
 
 

日志

 
 

复习资料  

2013-12-27 09:34:39|  分类: 语文学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

词语:

bō làng   qīng qīng   qiāo qiāo  piāo dàng  dào yìng   huán rào

(    )  (       )   (       )  (        )  (       )  (       )

ān  pái   yú  kuài   shuāng jiǎng  bái   tǎ  sì  zhōu hóng qiáng

(      )  (      )   (      )  (        )  (       )  (       )

sǎ  luò   huǒ  bàn   tuī  kāi   cí  diǎn   cí   yǔ    bō  tāo

(      )  (      )   (      )  (        )  (       )  (       )

yán shí   qíng jǐng   shēng yīn   jiǎn  chá   cōng mi ng  tū  rán

(      )  (       )   (       )  (        )  (       )  (       )

jiāo yán sìhuǒ  lì rì dāng kōng   jīn tāo pāi àn   yì wèi shēn cháng

(          )  (            )   (            )  (               )

shí jìng  shuāng yè   tíng  bó    fā  chóu    gū  sū    chēng wài

(      )  (       )   (       )  (        )  (       )  (       )

hánshānsì zhōngshēng  fēng  yè   yuè  luò   wū   tí   yú   huǒ

(      )  (       )   (       )  (        )  (       )  (       )

fèng xiàn  zhěng tǐ    shū song   féi  měi   zhuózhuàng  huí guī

(      )  (       )   (       )  (        )  (       )  (       )

cōngcuì  xíng tài gè yì  rǔ zhī    zì   jǐ    shí jiān   shēng tǐ

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

yìng zhào  dùn  shí  liǎn  páng  rán  shāo   zàn  měi   tǐng bá

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

yín  huī  tòu míng   bō  wén   dà   dòu   jīn  ling   shān lǐng

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

máng máng yí bì rú xǐ  rè  nào   fēi  fán   sù  yǒu    dàn  lǜ

(      )  (         )   (      )  (       )  (       )  (       )

lián mián qǐfú  yóu  rú  gé  wài   yǎn yìng   yì bān   lìng  rén

(         )   (      )  (      )  (       )  (      )  (        )

dāng chū   wéi  rào   cōng  lǜ   yōu  yang  měi miào   shì xiàn

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

bù  rěn   lán jīng jīng  jiàn yì    shèng dì   chuāng lián  zhàn lán

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

tòu liàng   yìng chèn  dìu  zhào   chún jìng  míng  jié  xióng wěi

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

zhuàng lì  róng  qiú   biǎo miàn  yín  huā   mí  huò   fù wēng

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

lìng wài    kě  ài     jì  zhù    qīn  qiè    ní  bā  jiàng luò sǎn

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

jīn càn càn  shēng gēn zhǎng yè    jìng xiāng kāi fang      yí  fèn

(        )  (               )  (                 )    (        )

pò bú jí dài     rén  rán     shōu  huò    shén  mì     mài  zi

(          )    (        )    (        )   (        )   (       )

 

bǎo  cún   fang zhǐ   shí  pǐn   bài  fǎng   fǔ  mō    wén  jiàn

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )   (       )

hùn tiān líng   yè  chā   kǎn  tóu   rēn  diào  zòng shēn  dǒu chū

(         )   (      )   (       )  (        ) (       )  (      )

yáo  huàng   suí  jì    yuán xíng    huǒ yàn     qì chōng chōng

 (       )  (        )  (        )   (        )    (            )

shuǐ jīng gōng   hú zuò fēi wéi   xīng fēng zuò làng     dǎ zhàng

(           )  (              )  (               )    (        )

shòu shāng mò fáng  zhāo jí  bìng qiě  xìn xīn  shī bài   xiào guǒ

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )

dǐ kàng   zhàn  duò  huī  xīn   dòng yuán  qīn  lüè  chéng gōng

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

wú guó  nú pú   xiāo miè   yī fu    mǐ fàn   yǐ wéi   yán  jiū

(     ) (      )  (       )  (     )  (       ) (       ) (       )

bài zhàng   biǎo shì   miǎn chú    qū  rǔ    móu chén   hòu huàn

(      )  (        )  (       )  (        )  (       )  (       )

chí rǔ    wàn bān wú nài  zhuǎn ruò wéi qiáng   bào chóu xuě hèn

(      )  (             )  (               )   (               )

wò xìn cháng dǎn  tīn zhěn qì   kè  fú    yán  zhe  zhuàng kuàng

(              )  (        )  (       )  (        ) (           )

yì  cháng   rú  guǒ   huǎn  bù   zǐ   xì    fēn  xī    fā xiàn

(       )  (        )  (       )  (        )  (       )  (      )

fán huá  guān shǎng   jù  jí   shū fu   jīng cǎi  qīng tīng

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

shǎnyào  mù yù     jù chǎng  nào shì  shāng diàn  yèwǎn

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

mǎ lù   jù shìwén míng   rén liú rú cháo  yí chuan chuàn

(      )(            ) (           )(            )

chuīzòu  jiàng lín   yuè qǔ  shuǐ jīng  zhí wù   bái yáng

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

mài lì   zhēn zhū    pī zhe   gǎn dào   yì gǔ    rè liú

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

xiǎng xiàng  pá zhe    xǐ xùn   shèn zhì  huó pō   bā  kāi

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

jí qiè  zhāng wàng  chōu chū  fǎng fú    dù pí  tián jīn jīn

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

chí míng zhōng wài  hóng bái xiāng jiàn   hào  qí    qí guài

(             ) (              ) (      ) (      )

zú jì    méi tàn    kuàng wù  kuàng shí  bèi ké  huà shí

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

 

shū shu  jiǎo yìn   duì yuán   yí cè   fēn  fēn  qī  fu

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

jī  liè   jǐng jué  tuō xiǎn   zhēng chǎo  zá cǎo  pīn mìng

(      )(      )(      ) (      )(      )(      )

gēn zhe  shì shéi   qìshìxiōng xiōng   bù yóu fēn shuō

(      )(      ) (           ) (             )

mán bù jiǎng lǐ  yì yōng ér shàng    tū  rán    chì  bǎng

(            )(               ) (      ) (       )

xīn  si  shòu  bì   jiū  jìng  néng lì  wèi xīng  jù  dà

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

lāo huí  wú yǐng wú zōng  zì yóu zì zài   dān  xīn

(      )(              )(           )(        )

jūn  yī  sǔn shāng  zhí yuán  cāng bái  shīshēng  féi  wò

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

shāng  shì shǒu shì   yào pǐng  dāo  zi   yí gòng  chéng rèn

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

qīn qiè  zhù shì  nán zǐ hàn  nián qīng rén   kùn jìng

(      )(      )(       )(           )(       )

yuàn yì  chí jǐu    lún  liú  jiǎng shù  tóu xiáng  bān  jí

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

qíng kuàng  dī diào  jiāo tán   jiàn jiàn ping xī  jīng jiǔ bù xī

(      )(      )(      )(            )(            )

sǎo xìng  móu shēng   jì jiāng  wéi  yī  dà kēng   bǐ  cǐ

(      ) (      ) (      )(      )(      )(      )

gān xīn  fù  jìn    mǎi  xià  jīn qián  sōng ruǎn zhuāng bàn

(      )(      ) (      )(      )(      )(       )

shí xiàn  fēng yōng ér zhì  yì wú suǒ huò   mái tóu kǔ gàn

(      )(            )(            )(             )

qīng pén dà yǔ  xiōng di  qíng jǐng   yìxiāng   jiā jié

(          )(      )(      ) (      )(      )

chóng yáng dēng gāo    jǐ  bèi   sī wéi   sī niàng  huí yì

(      )(      ) (      )(      )(      )(      )

tiān gè yì fāng  yìnián yídù  xìng gāo cǎi liè fú lǎo xié yòu

(          )(          )(           )(            )

chàng gē tòng kǔ    kòng xián  zǒng tǒng  zǔ zōng  yǎn  lèi

(      )(      ) (      )(      )(       )(      )

fù  nǚ  fèi  chú   sūn zhōng shān  tiāo cái   shòn fá   bù gāi

(      )(      )(           )(      )(      )(      )

 

  评论这张
 
阅读(201)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018